Welcome, Guest. Please Login.
Home Help Search Login
Pages: 1
Send Topic Print
کمیسیون مستقل اصلاحات ادار (Read 2338 times)
pattang
Senior Member
****


I love Afghanistan

Posts: 406
کمیسیون مستقل اصلاحات ادار
Jul 31st, 2010, 3:42pm
 
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در دام مافیا  
 
حقیقت
 
31.07.2010 10:16
 
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باساس فیصله بن و فرمان شماره 257 مؤرخ 2/3/1381 اداره مؤقت افغانستان جهت تطبیق اصلاحات ادارای در وزارت ها و ادارات ملکی مستقل دولتی ایجاد گردید که دیدگاه و اهداف عمومی آن قرار ذیل میباشد:
 
دیدگاه:
 
دیدگاه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی عبارت از ایجاد یک اداره سالم، حسابده و شفاف که قادر به عرضه خدمات بهتر به مردم افغانستان باشد
اهداف:
 
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تحقق اهداف ذیل ایجاد و فعالیت مینماید:
 
 ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور.
 تثبیت وظایف خدمات ملکی.
 استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، شایستگی و تجربه کاری.  
 تنظیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی.
 
اساس این اداره در اوایل از طرف افراد متخصص و کار فهم با نیت نیک گذاشته شده بود تا وزارت ها و ادارات ملکی دولتی را اصلاح نموده و در تمام بست های خدمات ملکی افراد را از طریق پروسه رقابت آزاد باساس اصل شایستگی، تجارب و اهلیت استخدام نموده تا افراد کار فهم برای این کشور جنگ دیده عرضه خدمات نمایند. ولی بدبختانه دولت فعلی باساس مصلحت ها مانند سایر وزارت ها و ادارات دولتی نه تنها یک شخصی با تقوا را در رأس این اداره تعیین ننمود، بلکه کسی بحیث رئیس این اداره مقرر شد که حتی تحصیلات عالی هم ندارد. نامبرده تمام توجه خویشرا بجای عرضه خدمات به مردم این کشور به گروه مشخص خویش (جمعیت) معطوف نموده و در اکثر بست های عالیرتبه در ادارات مختلف افراد نالایق و بی تحصیل گروه خود را جابجا کرده که مثال خوب آن آقای سید حبیب شاه حامد میباشد، موصوف چندی قبل در بست ریاست معارف شهر کابل کاندید بود، که بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی موفق نشد و به نسبت ارتباطات قوی که با داکتر مشاهد داشتند مستقیماً بحیث کمیشنر بورد تعیینات خدمات ملکی پیشنهاد گردیده و از جانب رئیس جمهور کرزی پیشنهاد شان منظور شده و فعلاً استخدام مامورین عالیرتبه و سرنوشت آن بدست این چنین شخص میباشد.
 
برعلاوه داکتر احمد مشاهد آهسته آهسته جهت تعین رفیقان و افراد وابسته خویش بنام اصلاح تشکیلات اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ساختار قبلی این اداره را تغیر داده تا از این طریق تمام افراد کارفهم و با تجربه که تهداب کمیسیون را گذاشته بودند ایشان برطرف نموده و بجای آن همدستان و کسانیکه اصلاً شایستگی و تجارب لازم ندارند را مقرر نماید، که مثال خوب آن آقای داکتر ولی احمد حمیدزاده میباشد، موصوف از جمله کسانی است که اساس کمیسیون را گذاشته بودند ولی از طرف داکتر مشاهد و همدستان او از بست ریاست عمومی خدمات ملکی دور کرده شد و بجای آن یک شخص بی تجربه که حتی شرایط و معیار های قانون کارکنان خدمات ملکی را هم پوره کرده نمیتواند نخست بحیث مشاور رتب و معاش کمیسیون با معاش گزاف مقرر و متعاقباً در بست اول بحیث رئیس عمومی خدمات ملکی تعیین گردید. در پهلوی آن روح الله عثمانی آمر پروژه MCP کمیسیون که در اکثر وزارت ها و ادارات دولتی اعضای فامیل خویش و رفیقان داکتر مشاهد را تا حال با معاشات بسیار بلند از طریق پروژه خویش استخدام نموده است و حتی در اوقات محتلف اندازه معاشات افراد ذکر شده را خلاف معیار ها و اساسات بانک جهانی از 400 الی 500% افزود نموده است در ریاست عمومی طرح و تطبیق پروگرام های خدمات ملکی بدون پروسه رقابت آزاد که خلاف ماده دهم قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد تعیین نمود.
 
همچنان داکتر مشاهد فرهاد عثمانی را در قدم نخست بحیث رئیس هماهنگی پروژه های انکشافی که به تعداد یک نفر تحت اثر شان بود تعین کرده و فعلاً نامبرده را در بست ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی مقرر نمود. داکتر مشاهد فعلاً هم پروسه استخدام خویشاوندان و دوستان خویشرا را با معاشات بلند ادامه میدهد.
 
باساس شواهد موجود چارت ذیل ارتباطات فامیلی افراد فوق الذکر را نشان میدهد:
 
این همان تعداد افراد است که تا فعلاً تثبیت شده اند ولی امکان دارد که عده ئی زیاد موجود باشند که در وزارت ها و ادارات دیگر با معاشات بسیار بلند استخدام شده باشند.  
 
خواننده گان عزیز!
 
چی فکر میکنید که در کشور فقیر چون افغانستان معاش این حلقات چند خواهد بود؟ بطور مثال اندازه معاش تثبیت شده افراد فوق الذکر قرار ذیل میباشد:
 
1. داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون معاش دولتی + 14000 دالر
2. راحله هاشم صدیقی مشاوره کمیسون 10000 دالر
3. میراحمد جاوید سادات رئیس عمومی خدمات ملکی 8500 دالر
4. فرهاد عثمانی رئیس عمومی انستیتوت خدمات ملکی 8500 دالر
5. زبیر کرامی مشاور هر کاره خدمات ملکی از چندین مرجع در حدود 6000 الی 7000 دالر معاش ماهواد بدست میاورد.
6. روح الله عثمانی رئیس عمومی طرح و تطبیق پروگرام ها که کمیشن کار قوی روند معاشات بلند میباشد نظر به تکتیک ها و چالاکی که دارد اسناد اندازه معاشات خویشرا طوری پنهان و پوشیده نموده است که قادر به اسناد و مدارک نشدیم تا به هویت آن معاش موصوف معلوم شود.
 
برعلاوه آن سهولت ها و مصارف خانه داکتر مشاهد از کمیسیون تهیه و تمویل میگردد، بطور مثال پسر موصوف از مدت زیادی بدینسو از موتر دولتی کمیسیون جهت حمل و نقل شان استفاده مينمايد، تمام خریداری ضروریات از بازار الی خانه و مهمانخانه شان با استفاده از موتر های کمیسیون صورت میگیرد و به همین شکل پسر وی حتی مامور رسمی هم نمیباشد ولی در تعدادی زیاد از بورسهای خارجی ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی بخارج رفته است، سامان آلات سپورت مامورین کمیسیون از سال ها زیاد تا به حال در خانه احمد مشاهد استفاده میگردد، حتی پخت و پز و سرویس محافل خانه وی از طرف آشپزان و کارکنان خدماتی کمیسیون صورت میگیرد.
 
پسر راحله هاشم صدیقی که فارغ صنف دوازدهم میباشد بحیث سوپروایزر پروژه CAP با معاش بلند مقرر شده است، مشاوره کمیسون بجای آنکه در این موقف مصدر خدمت به مردم کشور جنگ دیده ما شود اکثر اوقات مصروف کار های شخصی و سیاسی خویش میباشد، گاهی مسول تامین حقوق زنان میباشد و گاهی هم کمپاین بست های عالیرتبه وزارت ها و ادارات دیگر را پیش میبرد.  
 
به همین شکل انجنیر وهاب نادر یازنه میر احمد جاوید سادات با معاش بلند بحیث مشاور منابع بشری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مقرر گردیده است.  
 
برعلاوه فساد در ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اوج خود رسیده است که بطور مثال این ریاست یک عراده موتر پرادو بنام صفر کیلومتر را برای ریاست ارتقای ظرفیت چندی قبل خریداری کرده بود که بعداً معلوم شد که موتر ذکر شده نه تنها صفر کیلومتر نبود بلکه قبلاً تکر هم کرده بود که تمام کارکنان ریاست مالی و اداری کمیسیون درجریان این موضوع میباشند، متعاقباً در مسترد نمودن این موتر اقدام صورت گرفت.  
 
مثال زنده دیگر فساد در این ریاست عبارت از گفته های مفتیشین اداره محترم کنترول و تفتیش شورای وزیران میباشد که چندی قبل در اثر تفتیش شان قضیه را دریافتند که چهار کارمند ریاست مالی و اداری در یک معامله مبلغ 72000 افغانی فی نفر را از یک قراردادی گرفته بودند.
 
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بصورت کل در دام یک گروپ مشخص قرار گرفته و اسلحه خوب آن پروگرام MCP میباشد که جلو داخل شدن تمام افراد با تحصیل، متجرب و بافهم در پست های عالیرتبه، کلیدی و مهم در ادارات دولتی گردیده و بجای آن دوستان و رفیقان داکتر احمد مشاهد، روح الله عثمانی و جاوید سادات با معاشات بسیار بلند بدون در نظر داشت معیار ها، اهلیت و شایستگی استخدام میگردد و ملت مظلوم ما نمیداند که این افراد چطور استخدام میگردند، چقدر معاش بدست میاورند، نتایج، دست آورد ها و عرضه خدمات شان به مردم ما چیست.
 
سوالات زیاد در اذهان عامه بوجود میاید که:
 
• آیا یک فرد وطن پرست پیدا خواهد شد تا از اشخاص و روسای بلند رتبه کمیسیون در باره موارد فوق الذکر بپرسد؟
• آیا نهاد و یا افرادی وجود دارد تا در باره نحوه تقرر روسای کمیسیون، اسناد تحصیلی و تجربه کاری شان بازپرسی نمایند و یا این موضوع نادیده گرفته شده و با ملت بیچاره افغان به همین شکل جفا ادامه خواهد داشت؟
• آیا این دونران نابینا دانستن لسان خارجی (انگلیسی) و آمدن از کشور های خارج به افغانستان را برای یک تعداد افغانان استفاده جو تا چوقت معیار استخدام قرار خواهند داد؟
• آیا نهاد و یا اشخاص وجود دارد تا کارکرد های کمیسیون را طی چند سال گذشته ارزیابی نموده و حزینه های آنرا محاسبه نماید؟
• تا چوقت مجریان قانون (داکتر مشاهد و تعداد از روسای کمیسیون) به فساد و استفاده جوی خویش ادامه خواهد داد؟
خواننده گان و هموطنان گرامی بصفت افغانان که وطنش را دوست دارد باید این موضوعات با مقامات بالا جدی مطرح شود تا از ادامه همچو اعمال زشت جلوگیری شده تا یک گام مثبت در رابطه به آن برای آینده برداشته شود در غیر آن همانطوریکه میدانید این فرصت ها تا اخیر از طریق خارجیان برای ما پایدار نیست و باید از آن استفاده معقول صورت گیرد.
 
علاوتاً از موارد ذیل فساد در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میتوان از یادآورشد:
 
1. داکتر احمد مشاهد و فامیلش از تحایف بسیار زیادی تا حال بنام کمیسیون مستفید شده است بطور مثال از کمپیوتر های لپ تاپ پروژه ها، یک عراده موتر نوع پرادو از(ASGP)، خانه کارته پروان وی که به پول کمیسیون اعمار گردیده است و بعداً به پروژه (ASGP) به بخش امور ولایات از طرف رئیس این ریاست بنابر تحکیم روابط وی با داکتر مشاهد به کرایه داده شده است. (این معامله جهت خوش خدمتی برای رئیس کمیسیون صورت گرفته بود)
2. خانه های داکتر احمد مشاهد در ولایت کابل بعد از احراز پست های مهم دولتی وی:
- یک باب خانه در سرک 15 وزیر اکبر خان
- یک باب خانه در شیرپور (شیرچور)
- یک باب اپارتمان در مکرویان
- یک باب خانه در کارته پروان که فوقاً تذکر یافت
- یک یا چندین نمره زمین در شهرک کمیسیون در میدان شهر
- یک باب خانه (قصر) در قلعه مراد بیک که فعلاً تحت کار (اعمار) است
سوال این است که داکتر احمد مشاهد تمام این خانه ها را از کجا کرده است؟ آیا جواب این نخواهد بود که به قیمت خون این ملت درد کشیده خریداری شده است، حال آنکه مامورین بیچاره کمیسیون در خانه های کرائی زنده گی کرده و با معاش اندک که بدست میاورند از عهده نان خشک برای اعضای فامیل خویش برآمده نمی تواند.
 
شکل ذیل نماینگر صرف یک خانه داکتر مشاهد در وزیر اکبر خان میباشد:
 
پیشنهادات غرض امحا و یا تضعیف فساد و استفاده جویی ها از بودجه دولت و کشورهای دونر در کمیسیون:
 
• فعالیت های پروژه MCP تحت رهبری مستقیم روح الله عثمانی بارتباط ادارات دولتی غیر موثر بوده و صرف بخاطر خوشحالی بعضی از چهره های سیاسی و استخدام دوستان و رفیقان یک گروه افراد با معاشات بلند، با اهداف تحقق نیافته ایجاد گردیده است، این پروژه تفاوت در معاشات را باعث شده و در مقابل کار اندک معاشات خیلی بلند را حتی به سویه کشور های سرمایدار و پیشرفته برای یک تعداد از حلقات مربوطه شان میپردازد.
• در باره تمام اجراأت کاری در پروژه MCP از بدو ایجاد آن باید تحقیق صورت گیرد، و میلیون ها دالر مصرف شده در این پروژه باید معلوم گردد، تا حال هیچ اداره و حتی دونران هم از پول های مصرف شده بازپرسی نکرده است.
• در سیستم های اداری این پروژه بیروکراسی آشکار به نفع افراد مربوطه شان حکم فرماست.
• افراد که در رأس این پروژه قرار دارند شایستگی و تجربه کاری نداشته و قابلیت و بقای خویشرا در حاکمیت روابط بر ضوابط میبینند، ایشان با یک تعداد وزیران و روسای ادارات دولتی ارتباطات قوی داشته و با خوش خدمتی به آنان خود را محافظه می نمایند.
• باساس قانون مامورین خدمات ملکی استخدام اراکین بلند رتبه باید از طرف بورد تعیینات صورت گیرد، ولی داکتر احمد مشاهد و همکاران نزدیک او (روح الله عثمانی و جاوید سادات) خلاف قانون بست های عالیرتبه با معاشات بلند را از طریق پروژه MCP جهت استخدام دوستان، همدستان و خویشاوندان خود با ارسال یک و یا دو نفر نماینده از بورد تعیینات بشکل سمبولیک در پروسه انتریو استخدام می نمایند.
• ریاست مالی و اداری کمیسیون مرجع فساد میباشد که با پول بودجه این اداره تمام مصارف شخصی داکتر مشاهد صورت میپذیرد.
• ریاست عمومی خدمات ملکی در دست یک فرد بی تجربه و بدون اهلیت و شایستگی (جاوید سادات) قرار گرفته است که وضیعیت این بخش روز بروز در حالت خراب شدن است و به یک مشاور دانی تبدیل گردیده است که باید در رابطه به موثریت و موجودیت مشاورین بی حساب که جهت خوشنودی دونران برای دادن میلیون ها دالر بی حساب که فیصدی معین آن در جیب جاوید سادات و زبیر کرامی میرود باز پرسی صورت گیرد.
 
با در نظر داشت مسایل ذکر شده توقعات مردم از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ادامه همچو فعالیت های اشخاص فوق چه خواهد بود، نتایج مثبت اجراأت کارمندان این کمیسیون که شب و روز در جهت اصلاح ادارات و استخدام اشخاص کار فهم در آن، میکوشند باساس کارکرد های این گروه مافیا ضرب صفر خواهد شد. اگر دولت باز هم نخواهد باساس حقایق به حل مشکلات و پروبلم ها در این اداره بپردازد طبیعی است کمیسیون و تمام کارمندان آن در دام مافیا الی لغو و یا مدغم شدن بسیار زود این اداره باقی خواهند ماند. و افغانستان و ملت مظلوم ما با موجودیت فساد در این اداره و سایر ادرات دیگر دولتی برای همیش در مقام دوم و چندی بعد در مقام اول لست ممالک دارای فساد اداری باقی خواهد ماند.
 
نوت: ارسال سلسله معلومات در باره مافیا کمیسیون ادامه خواهد داشت
Back to top
 
 
  IP Logged
Faiz
Senior Member
****
Posts: 363
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #1 - Jul 31st, 2010, 4:32pm
 
Very Tragic Indeed!!!!!!
Back to top
 
 
  IP Logged
Baluch
Senior Member
****


I love YaBB 1G -
SP1!

Posts: 445
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #2 - Jul 31st, 2010, 5:45pm
 
Dr. Mushahid and his gang at the Commission have been selling each approval for candidates for high offices-governors/deputy governors and provincial directors for tens of thousands of dollars for years now.  
 
He has created one of the most currupt circles that has influenced all top and professional office positions around the country. This kind of tragedy can only happen under a more currupt family, the Kharzai's.
Back to top
 
 
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #3 - Jul 31st, 2010, 6:02pm
 
Quote from Baluch on Jul 31st, 2010, 5:45pm:
Dr. Mushahid and his gang at the Commission have been selling each approval for candidates for high offices-governors/deputy governors and provincial directors for tens of thousands of dollars for years now.

He has created one of the most currupt circles that has influenced all top and professional office positions around the country. This kind of tragedy can only happen under a more currupt family, the Kharzai's.

I wonder if he was from Rabbani/Massoud gang. You were judging him the same way?  
I can see sectarianism judgment here?! Shocked
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #4 - Aug 1st, 2010, 9:41am
 
Quote from Zanburak Shah kabuli on Jul 31st, 2010, 6:02pm:
Quote from Baluch on Jul 31st, 2010, 5:45pm:
Dr. Mushahid and his gang at the Commission have been selling each approval for candidates for high offices-governors/deputy governors and provincial directors for tens of thousands of dollars for years now.

He has created one of the most currupt circles that has influenced all top and professional office positions around the country. This kind of tragedy can only happen under a more currupt family, the Kharzai's.

I wonder if he was from Rabbani/Massoud gang. You were judging him the same way?
I can see sectarianism judgment here?! Shocked

 
goofy  
I can see KssMadarism in your critic to his judgement.  
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #5 - Aug 1st, 2010, 5:28pm
 
Quote from Shaakh- on Aug 1st, 2010, 9:41am:
Quote from Zanburak Shah kabuli on Jul 31st, 2010, 6:02pm:
Quote from Baluch on Jul 31st, 2010, 5:45pm:
Dr. Mushahid and his gang at the Commission have been selling each approval for candidates for high offices-governors/deputy governors and provincial directors for tens of thousands of dollars for years now.

He has created one of the most currupt circles that has influenced all top and professional office positions around the country. This kind of tragedy can only happen under a more currupt family, the Kharzai's.

I wonder if he was from Rabbani/Massoud gang. You were judging him the same way?
I can see sectarianism judgment here?! Shocked


goofy
I can see KssMadarism in your critic to his judgement.

 

از الاغی پیر و پشت و چه توقعی میتوان داشت؟!
 
I can see your naked Kusmadarism and pure gayism  from your part which is blindly accusing me?!
 
Grin Cheesy Tongue kiss
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Baluch
Senior Member
****


I love YaBB 1G -
SP1!

Posts: 445
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #6 - Aug 1st, 2010, 11:57pm
 
Lets see who is blindly blaming who here?
 
Dr. Mushahid is exactly what you think he is not. He is a Jamaiati/Shorai Nazari-Tajik and a staunch fundamentalist follower of Rabani. It looks like your "sectarianism" disease has turned to a sickening piont.
 
By the way, there is a wedding of some Afghans on Sept. 17th in Toronto. I will probably fly there. If you and Uzbeki Khalqi Ikhwani happen to be at the same event, I would like to see you face to face. Maybe I could make some sense out of your crazy thoughts
.
 
Back to top
 
 
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #7 - Aug 2nd, 2010, 7:20pm
 
Quote from Baluch on Aug 1st, 2010, 11:57pm:
Lets see who is blindly blaming who here?

Dr. Mushahid is exactly what you think he is not. He is a Jamaiati/Shorai Nazari-Tajik and a staunch fundamentalist follower of Rabani. It looks like your "sectarianism" disease has turned to a sickening piont.

By the way, there is a wedding of some Afghans on Sept. 17th in Toronto. I will probably fly there. If you and Uzbeki Khalqi Ikhwani happen to be at the same event, I would like to see you face to face. Maybe I could make some sense out of your crazy thoughts
.


 
 

 
Dear Baluch:
Doesn’t matter who is Dr. Mushahid .if he is Talibi,Gulbuddini or Jamiati. what makes different?
They are bunches of National Traitors and murders whom have committed the worst crimes and barbarism against Afghan and Afghanistan. Today those cowards became the tools an object of US/NATO as lapdogs and servant.
 
I am not sectarian or Chauvinist .I am a secular manly man against Islamist fundamentalist and National Traitors. When I condemned the crimes and treachery of Mazari and Wahshat or Shora-e-Duzdan and Massoud  or Hezb-e-Isalami and Gulbuddin or …..etc that means I am showing disgust and  enmity with those gangs and bands and their criminal leaders  NOT the mass belonged to  any Nationality.
Today Panjshiri belonged to Shora-e-Nezar and Hazar belonged to Wahshat are war criminals and they have committed the worst crimes against humans dignities and you know that.
 
Your anger is baseless and illogical ,because you are trying to defend J”Kabuli” and Parcham,for that matter you are showing opposition to me otherwise I haven’t said nothing wrong!
 
I don’t know Uzbek Voice your PDPA comrade personally and I do not agree with his political career. Humans have agreements and disagreements in civil discussion. for that matter  we engage in civil discussing with mutual respect and I think there is nothing wrong with that!!!
.
You are welcome any time to see me face to face BUT you are  not in that level to change my patriotic stance .my thoughts are revolutionary Nationalistic and I am a proud Manly Man. I wonder if some one shown opposition to  illegitimate Massoud crimes and treachery He/She must be crazy?
If you see me face to face in any matter and condition you are welcome and welcome.
 
I told you before and  I am repeating my call .I DO NOT LIVE IN CANADA FROM MAY ,can you dig that?
 
I am living in California. If you need anything  I will introduce my friends from all walks of live to you to make good hospitality to you.
When you come to Toronto please send me massage and I will call you and talk with you. If you have time come to California  pleas welcome and i will pick you up from Airport. Afghan are very Nice people and their hospitality are famous.
 
 
I love to see  you face to face, I may change your  reactionary support for the crime of Massoud. Also show you  an Panjshiri moron betrayed my trust in Kabul. Then you may go Kabul and nuts on his dirty face.
 
I am waiting for ravage time. I am stock here for somehow and  some reason.
 
   
Regards
 Wink Cool

 
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Baluch
Senior Member
****


I love YaBB 1G -
SP1!

Posts: 445
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #8 - Aug 2nd, 2010, 8:23pm
 
Thanks. I thought you were in Toronto and wanted to see you. Thats all. However you would brand me, Shora i Nazari, Panjshiri, Parchami, Hazara, Ghali, Cheraghkush and all those self-invented terms have no bearing on me. End.
Back to top
 
 
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #9 - Aug 2nd, 2010, 8:44pm
 
Quote from Baluch on Aug 2nd, 2010, 8:23pm:
Thanks. I thought you were in Toronto and wanted to see you. Thats all. However you would brand me, Shora i Nazari, Panjshiri, Parchami, Hazara, Ghali, Cheraghkush and all those self-invented terms have no bearing on me. End.

I respect you as a Baluch and Afghan and human.. If we talk face to face I am sure you will agree on my most points.  My three articles in very famous site made history and lots of friends called me from Afghanistan and around the world and congratulated me.
 
If I speak the same issue here they will insulting me personally!
 
Anyway if you  need anything just let me know in Toronto.
If you visit California I will do my best.
 
Regards
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Baluch
Senior Member
****


I love YaBB 1G -
SP1!

Posts: 445
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #10 - Aug 3rd, 2010, 4:14pm
 
Thanks. Why dont you share your three articles with us? It does n't matter how anyone reacts. If they are free of crusing and attacks on ethnic/religious groups, this forum should be the right place to post them.
Back to top
 
 
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #11 - Aug 3rd, 2010, 5:00pm
 
Quote from Baluch on Aug 3rd, 2010, 4:14pm:
Thanks. Why dont you share your three articles with us? It does n't matter how anyone reacts. If they are free of crusing and attacks on ethnic/religious groups, this forum should be the right place to post them.


 
آقای بلوچ:- در جا هاییکه من مینویسم بهترین و نابترین  نویسندگان آکادومسین و سیاستمداران افغانستان تبادله افکار مینمایند. من میهنپرستم و نوشته هایم مطابق با معیار های وطنپرستی و دفاع از اکثریت توده های خاموش و حرمان کشیده میباشد. قابلیت و فهم و هضم چنان نوشته ها درینجا نهایت مشکل میباشد.  
 ارادتمند  
 زنبورک
 Shocked Wink
 
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Baluch
Senior Member
****


I love YaBB 1G -
SP1!

Posts: 445
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #12 - Aug 3rd, 2010, 9:29pm
 
Dear Zanburak Shah e Kabuli,
 
I do like to educate myself. I want to read what the "most noble politicians of Afghanistan" are writing. So please share the websites.
 
Thanks,
Baluch
Back to top
 
 
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #13 - Aug 4th, 2010, 6:33pm
 
Quote from Baluch on Aug 3rd, 2010, 9:29pm:
Dear Zanburak Shah e Kabuli,

I do like to educate myself. I want to read what the "most noble politicians of Afghanistan" are writing. So please share the websites.

Thanks,
Baluch

 

 
بلوچ عزیز:- هر زمان وقتش فرارسید حتما چند سایت را خدمتت خواهم نوشت.  
 
 با عرض حرمت  
زنبورک
 
Wink
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Abu-Sayed
Ex MemberRe: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #14 - Aug 4th, 2010, 6:41pm
 
Quote from Zanburak Shah kabuli on Aug 3rd, 2010, 5:00pm:
آقای بلوچ:- در جا هاییکه من مینویسم بهترین و نابترین  نویسندگان آکادومسین و سیاستمداران افغانستان تبادله افکار مینمایند

 
Muahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: کمیسیون مستقل اصلاحات اد
Reply #15 - Aug 4th, 2010, 7:31pm
 
Quote from Abu-Sayed on Aug 4th, 2010, 6:41pm:
Quote from Zanburak Shah kabuli on Aug 3rd, 2010, 5:00pm:
آقای بلوچ:- در جا هاییکه من مینویسم بهترین و نابترین  نویسندگان آکادومسین و سیاستمداران افغانستان تبادله افکار مینمایند


Muahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!  Grin Grin Grin Grin Grin Grin


 
از دل پر سوز  
  میزنی  گوز  
HUREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Grin Grin Grin Cheesy Cheesy Cheesy Tongue Tongue Tongue kiss kiss
  حالا که اینجا نه توهین کردن است و نه بحث ملیتی  و مذهبی, چرا نمیخواهی که با زبان شیرین دری جروبحث نمائی؟  
مگر تو ادعای ایرانی بودن را نداری؟
 در پیشگاه آقای بلوچ من چلنج میدهم که  اگر پارسی میدانی بیا با هم جروبحث کنیم و دیده شود که کی برنده میشود. در غیر آنصورت خندیدنت معنای احمق بودن و بیسواد بودن تو را میدهد.
 Cheesy Cheesy Cheesy

Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Pages: 1
Send Topic Print