Welcome, Guest. Please Login.
Home Help Search Login
Pages: 1
Send Topic Print
Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Afg! (Read 613 times)
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Afg!
Sep 10th, 2012, 7:34pm
 
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #1 - Sep 10th, 2012, 7:36pm
 
Quote from ZSK on Sep 9th, 2012, 3:25pm:
Down with the old enemy of Great Afghanistan British imperialism!
According to British propagandist machinery Afghanistan could be split into eight different kingdoms - with some ruled by the Talibans!!!
The blueprint for the future of Afghanistan, code-named Plan C, has been created by the Conservative MP and Foreign Office aide Tobias Ellwood and could relegate President Hamid Karzai???!!!
Stupid British:
We defeated you in face to face combat three times .we humiliated you and we destroyed your colonial dream and crushed your supremacy tree times!
Today even in 21t century the people of great Afghanistan humiliated and defeating you dirty vultures inside the land of Tigers and Eagles Great Afghanistan!
You are a shameless country!
Shame on you defectors!
You cannot impose your own system on Afghanistan. You should be concentrating on removing your coward military as soon you could because we are hearing your moaning and whining.it is the afghan people obligation and duty to choose their own destiny.
Splitting country into 'kingdoms' - and giving some to Taliban is a dirty dream by dirty British LORDS .we will dashed your dirty dream and ones again we will humiliate and crush you under our foots.
Afghanistan is the land of high flying Eagles and Tigers with history of over 7000 years. We have defeated Alexander-Persians-Arabs-Mongols-British 3 times-Russians and we will defeat all our internal and external enemies’ ones again, history is my witness.
There is no power in history to divide, disintegrate and humiliated great Afghanistan. Mashhad till Panjdhe till Karachi port is belonged to Afghan mother land and father frontiers.
People of Afghanistan raise up to show your disgust, hatred, ANTIPATHY and ABHORRENCE against so-called plane C of British imperialism!
British LORDS stop interventions inside Afghanistan’s internal affairs.
We will defend Afghanistan with our hearts and we never let this reactionary plan become reality.it is our right to defend our country’s independence, territorial integrity, historic pride, honour and proud.
Afghanistan survived in the paths of history and this time will survive from the exam of history one more time. We will win but our enemy will taste their sham full defeat!
Tobias Ellwood, you will take this dream with yourself in your graveyard because your dirty dream never become reality in your dirty life time!
Dead to your sick and inhumane mentality you sick and sadist pig!
Down with British imperialism!
The people of Afghanistan wake up!

Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #2 - Sep 10th, 2012, 7:37pm
 
Quote from ZSK on Sep 10th, 2012, 2:26pm:
English RUDYARD KIPLING wrote this poem:

''When you're wounded and left on Afghanistan's plains,

''And the women come out to cut up your remains,

''Just roll to your rifle and blow out your brains,

''And go to your God like a soldier.''
RUDYARD KIPLING

Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #3 - Sep 10th, 2012, 7:40pm
 

جای خنده درینجاست که یک کونی مرده گاو هزاره غالی رافضی  خادیست  و یک چند صد نفر دیگر در افغانستان ،کشور تاریخی 7000 ساله را که دارای سی و پنج ملیون نفوس میباشد بهمکاری پدر انگلیسی شان به هشت کشور تقسیم میکنند!هههه
چقدر ساده و آسان افغانستان تقسیم میشود،به به  واه  واه!هههههههههه
در دهان پدر و مادر شما قوم نجس و مهاجران کوسفروش و بیناموس سگهای عالم بشاشد که چقدر بیعقل هستید!ههههههه
هزاره سگ علی نوا  و شاخپرست پشت مهاجر لاهوری سمرقندی از طریق افغان فورم انقلاب صادر میکنند!ههههه
از پشت انترنت به افغان و افغانستان توهین میکنید،اگر نزدیکم باشید اگر نام افغانستان را خالی افغانستان خطاب کنید نه افغانستان قهرمان دهان و دندان تانرا میشکنم مادر سگهای کثیف و پدر خر های زانی و لواط!
خواهید دید که بعد از بیرون رفتن شوهران مادران و خواهران تان از افغانستان کی مرد است!  
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #4 - Sep 10th, 2012, 7:43pm
 
Quote from ZSK on Sep 10th, 2012, 1:42pm:


آئینه خان!
چرا سالهاست که میگویم که مسعود خائن ملی است؟
برای اینکه آگاهانه و بااستناد میدانم و هم از فامیل مسعود آشنایی دقیق و نزدیک دارم و میدانم که کیانند!
بنابر روایت تاریخ و اسناد در دست داشته در افغانستان و یونان، زمانیکه اسکندر مقدونی به پارس و آریانا حمله میکرد تعدادی جت های رومانیایی را با خود آورد.
همچنان بعد از تجزیه هند یکعده لاهوری ها که فامیل مسعود نیز شامل آنها بود به سمرقند مهاجر شدند و بعد از حمله تزاران به آسیای میانه همین مهاجران به افغانستان پناهنده شدند.شما قیافه های پنجشیری ها را با هم مقایسه کنید تفاوت آشکار در رنگ پوست شان دیده میشود و نشان میدهد که پنجشیری نسل چند رگه میباشد!
(شاخ) و امثالهم محکوم به وطنفروشی اند زیرا اینها مجهول الهویت و بیوطن اند و کوچکترین احساس انسانی و ملی به افغان و افغانستان ندارند. این نسل زانی و لواط هر آنکه پلان بربادی و تجزیه افغانستان را ترسیم میکند به استقبالش می شتابند.دیروز عضو کانگرس آمریکا چنان پلانی را مطرح ساخت که از طریف اولاده رحیم پنجشیری مورد استقبال قرار گرفت و حالا بادار انگلیسی اش که عضو حزب محافظه کاران است پلان تجزیه کشور را به هشت مملکت رسم کرده است و باز هم غلامان ازین پلان ارتجاعی بدفاع برخواستند!
مگر این سگان عار و بیوطن نمیدانند که استعمار انگلیس افغانستان را در قرن 18 نتوانست به هشت حوزه تقسیم کند و در قرن 21 یک فرد انگلیس چطور چنین کاری را کرده میتواند!
چون پنجشیری کثیف -بیعقل و سست عنصر است زود تر اصلیتش را بنمایش میگذارد و خودش را میفروشد. بناً وطنفروشی شاخ و دم ندارد و شاخ و افرادی همچو شاخ وطنفروشان کثیفی میباشند که در فردای آزادی باید اعدام شوند و متباقی رد مرز گردند.
ارادتمند
زنبورک

Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #5 - Sep 10th, 2012, 7:49pm
 

گوز های باقلی و مشنگی هزاره گی  زنبورک را به استفراغ انداخته است.
علی نوا پشت کجا هستی که استفراغم را بخوری؟
 

 
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #6 - Sep 10th, 2012, 8:06pm
 


 این نسل زانی و لواط هر آنکه پلان بربادی و تجزیه افغانستان را ترسیم میکند به استقبالش می  
شتابند.دیروز عضو کانگرس آمریکا چنان پلانی را مطرح ساخت که از طریق اولاده رحیم پنجشیری و هزاره های غالی رافضی چراغکش مورد استقبال قرار گرفت و حالا بادار انگلیسی ای شان  که عضو حزب محافظه کاران است پلان تجزیه کشور را به هشت مملکت رسم کرده است و باز هم غلامان و هزاره های غالی رافضی چراغکش ازین پلان ارتجاعی بدفاع برخواستند!
مگر این سگان عار و بیوطن نمیدانند که استعمار انگلیس افغانستان را در قرن 18 نتوانست به هشت حوزه تقسیم کند و در قرن 21 یک فرد انگلیس چطور چنین کاری را کرده میتواند!
چون پنجشیری کثیف  و هزاره های غالی رافضی چراغکش بیعقل و سست عنصراند زود تر اصلیتش را بنمایش میگذارند
 Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: Ali Nawa Hazara and “disintegration “of Af
Reply #7 - Sep 12th, 2012, 8:28pm
 
Quote from watandust on Mar 29th, 2012, 2:18pm:دوست عزیزم زنبورک:
صدقه چول مردانه بابایت!
ملیون ها مرحمت بر شیر پاکی که ترا پرورده است!
معلوماتت کم، اما
وجدان پاک داری،
احساس انسانی داری
با شرف هستی!
باحترام
حضرت صاحب خاک عالم

[/quote]
Quote from WatanDost on Sep 12th, 2012, 7:05pm:

جناب کونبورک شاه کونی:
یک سئوال ساده: آیا پشم های کوس پیکی جان جلو کیر شخ علی نوای هزاره را در دوکان حاجی نور شیر گرفته می توانست؟
اگر جواب نی Grin است، پس این همه پای دبدب شما کونی ریکا خانه ای جلو افشای واقعیت ها را گرفته نمی تواند! لطفا بی خود Grinخود را زحمت مده، کوشش کن که هویت خود را بازیابی Grin تا زنان شما کوسفروش ها و کوس باشی های دربار کابل، از زیر لینگ هزاره ها نجات یابند.
باز هم تکرار می کنم که شما ادعا دارید که افغان هستید، در حالیکه هر زدنی Grin والای هزاره پیکی جان، زن نام نهادت Grin، افغان است! شما چرا هویت قومی ندارید، اوه حرامزاده کونی؟
باحترام
حضرت صاحب خاک عالم

 


علی نوا پشت!
سنت از مرز هفتاد گذشت و اما هنوز هم سواد پارسی ات ضعیف است و در پهلوی این کمبودی نهایت کودن-احمق-لافوک و تقیه گو میباشی!
نخست خودت میدانی که بزرگان گفته اند :
هزاره نداره!ههههههههههههه
پس چرا بالای چیزیکه نداری تهمت میبندی؟
اگر شما آلت تناسلی میداشتید پس چرا زنان تان در گراچها توسط پشتونها و کابلیان گائیده میشدند؟
ثانیاً در مورد خواهری غرت پیکی جان فرمودی که وی را گائیده ای .من مطمئن نیستم که تو ایزک گائیده باشی و اما حتمی از بچه کاکایت کمک گرفته  باشی.ههههههههههههه
خودت ویدئوی خواهر و مادر گایی هزاره ها را در معرض تماشا گذاشتی پس اینکه با خواهر و مادرت  عمل زنا را انجام داده باشی شکی ندارم! ههههههه
راستی از مو های  غلام علیگگ ها و یا مرغول های پیکی جان متذکار شدی و  مرا به تعجب واداشت زیرا بزرگان گفته است که هزاره بی موی مزه داره.ههههه
ثالثاً قبلاً خدمتت عرض کردم که زهرا فاحشه قرن 8 بود و پیکی جان فاحشه قرن 21.وی با مادر و خواهرانت فعلاً در کابل مشغول پیشبردن مرده گاو خانه های حضرت عباس-12 امامان و کارته سخی میباشند.
حس حقارت و عقده های ناشی از آن ترا بدان واداشته است که عقده کشی کنی و اما در گوزباد هزاره آسمایی نمیلرزد!هههههههههههههههههه
 
 هویت تباری من بر میگردد به اهورا مزدا و نسل متمدن آریان،پس نسل آریان چیزی را برای پنهان کردن ندارند و خلاف حقایق نمی ایستند.
ما  چنگیز را شکست دادیم  و هلاکو را کشتیم ، از آن تاریخ  ببعد دختران و زنان تان در خدمت ضروریات اجتماعی و جنسی ما قرار دارند و به اصطلاح مردان تان مرده گاوی زنان و دختران شانرا برای ما سردار صاحبان کابلی و پشتون نموده و در پهلوی این کار خیر و ثواب به نوکری خانه و .........ما مشغول اندهههههههههه
تاریخ را نمیتوان با گوز مشنگی پنهان نمود!
والسلام
نامه تمام

Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Pages: 1
Send Topic Print